Algemene verkoopsvoorwaarden

Timmermans 1845 bvba
Kortemunt 5
9000 Gent (Belgium)
info@timmermans1845.be
Tel +32 9 223 32 57
BTW BE 0448.980.831


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van TIMMERMANS 1845, een bvba met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kortemunt 5, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar winkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Timmermans 1845 (“Timmermans”) moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk en schriftelijk aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs en kosten

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Voor bestellingen vanaf 50€ binnen de Benelux worden geen leverings- of administratieve kosten aangerekend.

Voor bestellingen van minder dan 50€ binnen de Benelux worden 5€ portkosten aangerekend.
Voor andere landen zie paragraaf 5 ‘Levering en uitvoering’.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Timmermans niet. Timmermans is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Timmermans is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Timmermans. Timmermans kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd door betrouwbare vervoerders naar keuze van Timmermans.
Een zichtbare verslechtering en/of een kwalitatief gebrek van een artikel of elke andere tekortkoming in de levering dient door de Klant binnen drie dagen aan Timmermans te worden gemeld.
Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment dat hij de goederen fysiek in bezit neemt.

Leveringstermijn:

Indien het bestelde artikel voorradig is, zal de bestelling verstuurd worden binnen de 24u na ontvangst van de betaling. In het geval een artikel niet voorradig is, zal Timmermans het artikel bij de leverancier bestellen en de klant op de hoogte houden van de beloofde leveringstermijn.

Te rekenen vanaf de ontvangst van de betaling door de klant, zijn de volgende termijnen ter informatie:

• 2 à 3 werkdagen voor een adres in België.
• 8 werkdagen voor Nederland en Frankrijk.
• 15 werkdagen voor de andere EU landen.

TRACK YOUR ORDER


Portkosten :

BELGIE
Producten besteld via deze webshop voor een bedrag vanaf € 50 worden gratis geleverd in België, Nederland of Luxemburg (“Benelux”). Levering naar andere landen van de Europese Unie is mogelijk, tegen vergoeding. (Zie verder in de tekst).

FRANKRIJK, LUXEMBURG, DUITSLAND, NEDERLAND
Voor levering buiten de Belgie is het minimum orderbedrag € 100. Indien dit bedrag niet wordt bereikt, bedragen de bezorgkosten € 15.

ANDERE EU LANDEN
Voor levering in andere EU landen is het minimum orderbedrag € 200. Indien dit bedrag niet wordt bereikt, bedragen de bezorgkosten € 25.


Zendingen in klein formaat :

Voor bestellingen van inktpatronen of andere vullingen voor schrijfwaren en alleen als verzending in een standaard envelop mogelijk is:

BELGIE
Wanneer de minimale bestelling van € 50 niet wordt bereikt, worden de verzendkosten van slechts € 5 berekend.

FRANKRIJK, LUXEMBURG, DUITSLAND, NEDERLAND
Wanneer de minimale bestelling van € 100 niet wordt bereikt, worden de verzendkosten van slechts € 15 berekend.

ANDERE EU LANDEN
Wanneer de minimale bestelling van € 200 niet wordt bereikt, worden er verzendkosten van slechts € 25 berekend.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Timmermans.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Timmermans te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument, artike- len online aankopen bij Timmermans.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gepersonaliseerde artikelen (bvb. voorzien van een gravure kunnen) in geen geval worden geretourneerd. Vullingen en inktpatronen voor schrijfwaren kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden worden geretourneerd (neem contact met ons op).

U moet ons altijd van tevoren op de hoogte stellen van uw voornemen om uw artikelen te retourneren voordat u deze retourneert.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien kalenderdagen na de datum van aankoop, behalve in het volgende geval :

Voor overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen in meerdere zendingen of delen: de herroepingstermijn begint wanneer de klant de laatste zending van de volledige bestelling fysiek in bezit neemt. De klant kan hetzelfde recht uitoefenen indien de bestelling of een deel ervan te laat is afgeleverd door de vervoerder, of in geval van levering op het verkeerde adres.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Timmermans door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant heeft hiervoor de mogelijkheid gebruik te maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.

Zie in te vullen document voor herroeping in bijlage 1 : Herroeping Formulier

De Klant kan ook onderstaand digitaal formulier invullen en opsturen. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij hem onmiddellijk een ontvangstbevestiging van zijn herroeping per e-mail.

Herroeping

"*" indicates required fields

MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY
Name*
Address*
Refund mode*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van zijn herroepingsrecht verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

De Klant dient de goederen terug te bezorgen of te overhandigen aan Timmermans 1845 Kortemunt 5 te 9000 Gent (België) uiterlijk veertien kalenderdagen na de datum waarop hij zijn beslissing tot herroeping van het contract aan Timmermans heeft medegedeeld.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant.

Indien de waarde van het geretourneerde product op enigerlei wijze is gedaald, behoudt Timmermans zich het recht voor de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te vorderen voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van het gebruik ervan door de Klant die verder gaat dan nodig lijkt voor de vaststelling van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Alleen artikelen in hun originele, onbeschadigde verpakking, inclusief alle accessoires, gebruiksaanwijzing en vergezeld van hun factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Navullingen (cartridges en inkten) evenals gepersonaliseerde producten (gravure) kunnen niet worden geretourneerd voor restitutie.

In geval van opzegging van de overeenkomst door de Klant, zal Timmermans de Klant alle tot dan toe van de Klant ontvangen betalingen, inclusief standaard leveringskosten, terugbetalen binnen een termijn van maximaal veertien kalenderdagen nadat Timmermans op de hoogte is gesteld van de besluit de overeenkomst te ontbinden. Timmermans zal wachten tot hij alle goederen heeft opgehaald alvorens terug te betalen.

Timmermans vergoedt de Klant met dezelfde betaalmethode die de Klant heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij deze laatste uitdrukkelijk heeft ingestemd met andere voorwaarden; voor deze terugbetaling mogen in geen geval kosten aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen, geniet de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Geen enkele commerciële garantie wijzigt deze rechten.

Om een ​​beroep te doen op de garantie dient de Klant een aankoopbewijs te overleggen. Klanten wordt geadviseerd de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant per e-mail contact op te nemen met de klantenservice van Timmermans.
info@timmermans1845.be

Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient de Klant Timmermans hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In alle gevallen dient elk gebrek binnen twee maanden na ontdekking door de Klant te worden gemeld. Daarna vervalt elk recht op herstel of vervanging.


Garantieperiode :

Alle artikelen hebben een garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop (exclusief verbruiksartikelen). Sommige Haute Ecriture-merken hebben een internationale levenslange garantie (zie garantiekaart meegeleverd).


Uitgesloten van de garantie:

De garantie (commercieel en/of wettelijk) is nimmer van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van ongevallen, nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen is, niet-naleving van de gebruiksaanwijzing of de handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, ruw gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of onjuist gebruik.

Gebreken die aan het licht komen na een periode van zes maanden na de datum van aankoop, indien van toepassing levering, worden niet beschouwd als verborgen gebreken, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet van toepassing op “verbruiksartikelen” die dagelijks verslijten (stiften, gummen, inktvullingen) behalve in het geval van een leveringsfout. Gepersonaliseerde versieringen en logo’s worden niet gegarandeerd.


Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Timmermans is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 223 32 57, via e-mail: info@timmermans1845.be of per post op het adres Kortemunt 5 te 9000 Gent (België).


Artikel 9: Betaling

Voor online-bestellingen heeft de klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

• via kredietkaart Visa of Master Card
• via Bancontact

Bestellingen worden geleverd na ontvangst van de volledige betaling door de Klant.
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Timmermans beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Timmermans zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 10: Privacy-politiek

De verantwoordelijke voor de verwerking, Timmermans 1845 bvba, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor doeleinden zoals bv. de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven en direct-marketing van Timmermans.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ern- stige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen.

U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm worden meegedeeld en/of te laten doorgeven aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met Timmermans 1845 sprl Kortemunt 5 te 9000 Gent (België) of via e-mail : info@timmermans.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.


Artikel 11: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken en u toe te laten een bestelling online te plaatsen. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Om u af te melden voor onze nieuwsbrief, klik hier :

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Timmermans om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een ver- zaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Timmermans. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Downloaden

NEDERLANDS
Algemene Voorwaarden Webshop
Herroeping Formulier

FRANCAIS
Conditions Générales de Vente Webshop
Formulaire de Rétractation

ENGLISH
Webshop Terms of Sales
Withdrawal Form